PROJEKTY I FUNDUSZE

"Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Nadleśnictwo Ełk informuje o planowanej realizacji projektu dotyczącego zmniejszenia negatywnych skutków wywoływanych przez pożary w lasach oraz sprawne lokalizowanie źródła zagrożenia i minimalizowanie strat

Nazwa projektu: "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu – zapobieganie, przeciwdziałanie oraz ograniczanie skutków zagrożeń związanych z pożarami lasów"

Planowany okres realizacji: 2016-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, w tym Nadleśnictwo Ełk.

Cele uzupełniające:

 • rozszerzenie obserwacji obszarów leśnych,
 • szybsze i bardziej precyzyjne określenie miejsca powstania pożaru,
 • dokładniejsze prognozowanie zagrożenia pożarowego na podstawie danych meteorologicznych,
 • skrócenie czasu dotarcia jednostek LP na miejsce pożaru.

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • rozwój i modernizację systemów wczesnego ostrzegania i prognozowania zagrożeń, w tym:
  • budowę i modernizację dostrzegalni przeciwpożarowych (70 szt.)
  • zakup nowoczesnego sprzętu umożliwiającego lokalizację i wykrywanie pożarów (114 szt.)
  • doposażenie punktów alarmowo-dyspozycyjnych (PAD) (16 szt.)
  • budowę stacji meteorologicznych (11 szt.)
 • wsparcie techniczne systemu ratowniczo-gaśniczego na wypadek wystąpienia pożarów lasów, w tym:
 • zakup samochodów patrolowo-gaśniczych (67 szt.)

 

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 43 096 737,50 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 30 000 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 25 500 000,00 zł

Więcej o projekcie: ZASIĘG , PLANOWANE EFEK

 


 

„Utworzenie szlaku turystycznego rowerowego dwukierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych biegnącego wzdłuż Jeziora Ełckiego w miejscowości Chruściele przez tereny Nadleśnictwa Ełk”

Nadleśnictwo Ełk informuje o planowanej realizacji projektu dotyczącego zwiększenia wykorzystania zasobów dziedzictwa naturalnego lasów w okolicach Ełku i Jeziora Ełckiego do rozwoju turystyki i rekreacji.

Nazwa projektu: „Utworzenie szlaku turystycznego rowerowego dwukierunkowego z dopuszczeniem ruchu pieszych biegnącego wzdłuż Jeziora Ełckiego w miejscowości Chruściele przez tereny Nadleśnictwa Ełk”

Planowany okres realizacji: 2018-2019 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk.

Cele szczegółowe:

 • udostępnienie, przy jednoczesnej ochronie, lasu i brzegu Jeziora Ełckiego mieszkańcom i turystom przestrzeni turystycznej i rekreacyjnej

 • uzupełnienie tras rowerowych zlokalizowanych w atrakcyjnych przyrodniczo miejscach poprzez dostosowanie przebiegu i elementów projektowanej infrastruktury przedmiotowej trasy do połączenia jej w cały ciąg biegnący wokół jeziora

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • Roboty budowlane – opracowanie projektu organizacji ruchu, oznakowanie, zabezpieczenie robót na czas budowy ścieżki, inwentaryzacja, roboty ziemne, umocnienie skarp, tablice edukacyjne, oznakowanie.

 • Nadzór w projekcie

 • Promocja projektu

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 527 737,89 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 527 737,89 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 448 049,47 zł


 

„Nadleśnictwo Ełk – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Malinówce”

Nadleśnictwo Ełk informuje o planowanej realizacji inwestycji polegającej na zakupie i montażu mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy 22,80 kW. w celu zwiększenia wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (energii słonecznej do produkcji prądu) w Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczynkowym Malinówka Nadleśnictwa Ełk.

Nazwa projektu: „Nadleśnictwo Ełk – budowa mikroinstalacji fotowoltaicznej w Ośrodku Szkoleniowo Wypoczynkowym w Malinówce”

Planowany okres realizacji: 2018 r.

Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Ełk.

Cele główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • Uruchomienie nowej elektrowni fotowoltaicznej o mocy 22,80 kW w 2018 roku w miejscowości Malinówka Wielka
 • Wyprodukowanie 18,094 MWh energii elektrycznej pochodzącej z OZE w 2019 roku
 • Zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery w 2018 roku o 18,094 ton/rok

Dofinansowanie zostanie przeznaczone na:

 • Roboty budowlane – montaż systemu fotowoltaicznego o mocy 22,80 kW
 • Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Wartość projektu

Planowany całkowity koszt realizacji projektu wynosi 160 400,00 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 130 000,00 zł

Maksymalna kwota dofinansowania z funduszy europejskich wynosi 110 500,00 zł