Widok zawartości stron Widok zawartości stron

OFERTA EDUKACYJNA

Edukacja ekologiczna i kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec przyrody, w tym środowiska leśnego, jest ważnym fragmentem działalności nadleśnictwa.

     Adresowana jest przede wszystkim do społeczności lokalnych szkół i przedszkoli, studentów oraz innych grup zorganizowanych. Mobilizuje dzieci, młodzież i dorosłych do podejmowania konkretnych inicjatyw na rzecz ochrony przyrody i środowiska. Prowadzi do zrozumienia właściwej funkcji lasów, a także roli i wpływu leśników na zachowanie i racjonalne ich użytkowanie.

 

Załącznik nr 1.

Do Zarządzenia Nr 32 Dyrektora RDLP w Białymstoku

Z dnia 05.09.2017

Zn. spr.: ZO.7161.25.2017

 

 

Regulamin uczestnictwa w zajęciach z edukacji leśnej na

na terenie Nadleśnictwa Ełk

z obszaru RDLP w Białymstoku

 

 

 1. Edukacja leśna obejmuje zagadnienia dt. wiedzy o lesie oraz zrównoważonej gospodarce leśnej.
 2. Zajęcia z edukacji leśnej kierowane są do dzieci, młodzieży i dorosłych w formie grup zorganizowanych.
 3. Zajęcia dydaktyczne odbywają się przy udziale maksymalnie 30 osób. Grupy powyżej 30 osób są traktowane jako wycieczki edukacyjne.
 4. Zajęcia odbywają się w dniach i godzinach pracy nadleśnictwa. Zajęcia planowane w trakcie dni wolnych, świątecznych lub godzin popołudniowych odbywają się na podstawie indywidualnej zgody Nadleśniczego.
 5. Zajęcia prowadzone są na terenie nadleśnictwa z wykorzystaniem istniejącej infrastruktury edukacyjnej i turystycznej, miejscach pamięci i dziedzictwa kulturowego oraz w innych obiektach ku temu predysponowanych.
 6. Zajęcia dydaktyczne z zakresu edukacji leśnej są bezpłatne.
 7. Nadleśnictwo nie jest zobowiązane do finansowania  kosztów transportu, cateringu i organizacji ogniska. 
 8. Nadleśnictwo wskaże i udostępni zaplecze sanitarne na czas trwania spotkania.
 9. Tematyka, program zajęć, czas trwania i termin spotkania jest uzgadniany z prowadzącym zajęcia – upoważnionym w tym zakresie pracownikiem nadleśnictwa.
 10. Udział w zajęciach jest rezerwowany przez Zgłaszającego, np. przedstawiciela:  placówki oświatowej, opiekuńczo - wychowawczej oraz organizacji nie prowadzącej działalności zarobkowej w zakresie edukacyjnym, turystyki i rekreacji.
 11. Zgłoszenia do udziału w zajęciach edukacyjnych rezerwowane są  na min. 5 dni roboczych przed ich planowanym spotkaniem, w formie wiadomości elektronicznej, e:mail elk@bialystok.lasy.gov.pl . Informacje o kontaktach dostępne są na stronie www.elk.bialystok.lasy.gov.pl/kontakt .   
 12. O rezygnacji lub zmianie terminu zajęć należy niezwłocznie poinformować nadleśnictwo. 
 13. Nadleśnictwo ma prawo odwołać lub przerwać zajęcia w przypadku wystąpienia niesprzyjających warunków atmosferycznych lub innych zdarzeń mogących zagrozić bezpieczeństwu i zdrowiu uczestników.
 14. Nadleśnictwo zobowiązuje się do poinformowania Zgłaszającego o zagrożeniach jakie mogą powstać w miejscach odbywania zajęć na terenie wszelkich obiektów, w tym infrastruktury leśnej.
 15. Zgłaszający jest zobowiązany do powiadomienia uczestników zajęć (w przypadku nieletnich – opiekunów/rodziców ) o zagrożeniach wynikających z przebywania na terenach leśnych, a w szczególności:

-  możliwości ukąszeń przez owady, kleszcze i inne zwierzęta,

-  alergiach i podrażnieniach wywołanych przez rośliny,

-  konsekwencjach nagannego zachowania uczestników, samowolnego oddalenia  

         się od grupy, spożywania alkoholu i palenia papierosów, 

- konieczności zapewnienia odpowiedniego do warunków pogodowych i terenowych

         ubioru.  

 1.  Zgłaszający bierze odpowiedzialność za ewentualne następstwa zagrożeń, o  których mowa w pkt. 15
 2.  Zgłaszający zobowiązuje się sprawowania nadzoru organizacyjnego i wychowawczego,  w tym: posiadania środków prewencyjnych (repelenty), pierwszej pomocy (apteczka) oraz udziału osoby posiadającej stosowne umiejętności do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.
 3.  Warunkiem przeprowadzenia zajęć jest przekazanie do nadleśnictwa podpisanego przez Zgłaszającego lub osobę upoważnioną do organizacji spotkania „Oświadczenia o akceptacji Regulaminu - Załącznik nr 2. 

 

 


Kontakt: Specjalista SL ds. edukacji leśnej i promocji Ewa Pach

tel. 87 620 25 13

tel. kom. 885 707 701

email: ewa.pach@bialystok.lasy.gov.pl