O nadleśnictwie

Nadleśnictwo jest podstawową, samodzielną jednostką organizacyjną Lasów Państwowych działającą na podstawie ustawy o lasach. Podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych, która prowadzi nadzór i koordynuje działania na swoim terenie.

Zasoby leśne

Lasy Nadleśnictwa Ełk położone są w Mazursko-Podlaskiej Krainie Przyrodniczo-Leśnej. Na terenie Nadleśnictwa Ełk najbardziej widoczne są skutki ostatniego zlodowacenia bałtyckiego. Powiat ełcki tworzy geograficznie tzw. Obszar Mazur Garbatych. Najwyższe wzniesienia osiągają wysokość 205 m n.p.m., najniżej położone tereny osiągają wysokość 120-130 m n.p.m., a więc różnice wysokości dochodzą do wielkości ok. 80 m.

Hodowla lasu

Głównym celem gospodarki leśnej jest zapewnienie trwałości lasu i ciągłości jego wielofunkcyjnej roli w zagospodarowaniu przestrzennym kraju. Ważne jest stopniowe osiągnięcie stanów równowagi dynamicznej w ekosystemach leśnych, a w szczególności zgodności biocenozy leśnej z warunkami biotopów. Gospodarka leśna jest godzeniem potrzeb społecznych związanych z realizacją produkcji drewna oraz kształtowania pozaprodukcyjnych funkcji lasu.

Łowiectwo

Podstawowym zadaniem racjonalnie prowadzonej gospodarki łowieckiej przez Nadleśnictwo Ełk jest dostosowanie liczebności populacji zwierzyny, do określonej zasobności bazy pokarmowej łowiska oraz regulacja tej liczebności do stanu umożliwiającego osiągnięcie zamierzonych celów w hodowli lasu.

Ochrona przyrody

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 roku w sposób spójny pod względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Certyfikaty

Nadleśnictwo Ełk informuje, iż prowadzi gospodarkę leśną zgodną z zasadami PEFC oraz FSC.