KONSULTACJE SPOŁECZNE

Powierzchnie referencyjne / Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem

 

Zgodnie ze wskaźnikiem 6.4.1. standardu FSC Nadleśnictwo wyznaczyło tzw. ekosystemy referencyjne, które dawniej w Regionalnej Dyrekcji LP w Białymstoku określane były jako Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem.

Wyznaczenie takich powierzchni poprzedzone było konsultacjami społecznymi w roku 2009 oraz 2010. Po wykonaniu prac Urządzeniowych i przyjęciu PUL na okres 2013-2022 zaktualizowano powierzchnie i lokalizacje obszary nieobjęte gospodarowaniem, które poddano konsultacjom w dniach 16.10.2013 do 18.11.2013.

W wyniku weryfikacji poprawności wyznaczania powierzchni referencyjnych w roku 2019, stwierdzono, iż część obszarów stanowią powierzchnie nieleśne. Po dokonaniu analizy Nadleśnictwo usunęło nieprawidłowo wyznaczone powierzchnie z ewidencji oraz zaktualizowało mapę (stan na dzień 03.06.2019), która dostępna jest w materiałach do pobrania.

 

Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych – Lasy HCVF

 

Zgodnie ze wskaźnikiem 9.1.2 oraz kryteriami wyznaczania lasów HCVF (2006) Nadleśnictwo Ełk wyznaczyło Lasy o szczególnych walorach przyrodniczych. Konsultacje wyznaczonych Lasów HCVF oraz zasad gospodarowania w nich, prowadzone były w latach 2009, 2010, 2013.

W wyniku ponownego przeanalizowania poprawności wyznaczania poszczególnych kategorii lasów w 2019 roku, stwierdzono, iż obejmują one m.in. nieużytki, drogi, linie energetyczne, które wchodziły w skład całych oddziałów lub wydzieleni wyznaczonych jako HCVF. Niepoprawnie też wyznaczono siedliska „Natura 2000” o reprezentatywności innej niż A lub B wg kryteriów Natura 2000.

Do HCVF 4.1 błędnie zaliczono wydzielenie 01-10-1-04-123-g o powierzchni 0,74 ha. Wydzielenie to nie spełnia kryteriów według Rozporządzenia Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 sierpnia 1992 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu uznawania lasów za ochronne oraz szczegółowych zasad prowadzenia w nich gospodarki leśnej. Położone jest ponad 80m od najbliższego cieku wodnego, ponad 6 m powyżej poziomu rzeki, siedlisko BMśw.

Niezgodności zostały poprawione. Aktualna mapa (stan na 03.06.2019) dostępna jest w materiałach do pobrania.

      Wyżej wymienione informacje nie mają charakteru konsultacji społecznych, gdyż wprowadzają zmiany w wyniku błędnie wyznaczonych powierzchni referencyjnych oraz lasów HCVF niezgodnie z kryteriami.

Prace w Nadleśnictwie prowadzone są zgodnie z Planem Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Ełk na lata 2013-2022, które były konsultowane na etapie tworzenia PUL (dostępne w zakładce Nasza praca => Urządzanie lasu), oraz zgodnie z Zasadami Gospodarowania w Lasach HCVF i obowiązującym prawem.

                                                                                                                Mrozy Wielkie 14.06.2019

 

 

Planowane zabiegi gospodarcze na rok 2020

W roku 2020 Nadleśnictwo Ełk zaplanowało zabiegi pielęgnacyjne związane z pozyskiwaniem drewna w następujących ilościach:

·      czyszczenia późne - (CP-P) 44,14 ha w tym 17,55 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      trzebież wczesna - (TW) 243,26 ha w tym 59,45 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      trzebież późna - (TP) 1073,48 ha w tym 187,78 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      drzewostany zagosp. rębnią zupełną (IB) – 51,71 ha w tym 0 ha w zasięgu Lasów HCVF

·      drzewostany zagosp. rębnią złożoną – 247,78 ha w tym 70,78  ha w zasięgu Lasów HCVF

 

Rodzaj zabiegu

Pow. [ha]

HCVF 2.1.

4,09

IIIB    

2,16

IVD     

1,93

HCVF 3.2.

3,22

IVD     

2,07

TPP     

1,15

HCVF 4.1.

328,25

CP-P    

17,55

IIIA    

30,69

IIIB    

2,16

IIIBU   

3,76

IVD     

28,01

TPP     

186,63

TWP     

59,45

Suma

335,56

 

Szczegółowe informacje na temat planowanych zabiegów dla każdej kategorii ochronności w/w lasów można uzyskać w biurze Nadleśnictwa.

Wszystkie zabiegi gospodarcze prowadzone na terenie nadleśnictwa Ełk, ich charakterystyka i cel, opisane są w streszczeniu Planu Urządzenia Lasu sporządzonym na okres 2013-2022r.

Postępowanie w poszczególnych kryteriach HCVF opiera się na:

„Kryteriach wyznaczania lasów o szczególnych walorach przyrodniczych (High Conservation Value Forests) w Polsce. Część II – gospodarowanie w HCVF"

opracowanych i adaptowanych do Polski przez Forest Stewardship Council (FSC) lipcu 2006

„Poradniku ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny" wydany przez Ministerstwo Środowiska w 2004r.

Na podstawie w/w dokumentów Nadleśnictwo przyjęło wcześniej konsultowane ogólne zasady postępowania w lasach HCVF, które można znaleźć w dokumentach do pobrania.

opublikowano dnia 19-11-2019

Materiały do pobrania